Maqedoni

QMK kumtoi mënyrën e kompensimit ndaj qytetarëve që kanë pësuar dëme nga fatkeqësitë natyrore

Drejtori i Qendrës së Menaxhimit me Kriza (QMK) Stojançe Anglov, sot njoftoi se mënyra e kompensimit të qytetarëve që kanë pësuar dëme nga fatkeqësitë naty

Drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza (QMK) Stojançe Angellov sot njoftoi se mënyra e kompensimit të qytetarëve që kanë pësuar dëme nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësi të tjera.

Angellov thotë se me vlerësimin dhe përcaktimin e masës së dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera në pajtim me Ligjin për mbrojtje dhe shpëtim e bëjnë njësitë e vetëqeverisjes lokale sipas Metodologjisë unike për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera të miratuara nga Qeveria, me propozim të Ministrisë së Financave.

“Përcaktimi i masës së dëmit fillon menjëherë pas ndodhjes së fatkeqësisë dhe brenda 360 ditëve nga përfundimi i fatkeqësisë, njësitë e vetëqeverisjes vendore duhet të përgatisin Raport – Elaborat për dëmin e konstatuar në përputhje me Metodologjinë unike për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore dhe aksidentet tjera dhe ia dorëzon Komisionit për vlerësimin dhe përcaktimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore të formuara nga Qeveria. Komisioni i formuar nga Qeveria pas raporteve të marra paraprakisht përgatit një raport të përgjithshëm për dëmin dhe ia dorëzon Qeverisë më së voni në afat prej 120 ditësh nga dorëzimi i raportit nga komunat, gjë që mundëson dhënien e ndihmës financiare nga Buxheti i Republikës. Ndihma mund të jetë në formën e ndihmës financiare të menjëhershme ose ndihmë me ulje, pra përjashtim nga detyrimet tatimore, të cilat jepen pa detyrim kthimi”, tha Angellov.

Ai shton se ndihmat që marrin njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe personat e tjerë juridik mund të shfrytëzohen ekskluzivisht për qëllimin për të cilin janë dhënë.

“Qendra për Menaxhim me Kriza përmes përfaqësuesit të saj merr pjesë në punën e Komisionit për vlerësimin dhe përcaktimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore të formuara nga Qeveria. Qendra për menaxhimi me kriza në përputhje me kompetencat ligjore, plotësisht dhe në mënyrë të duhur ka zbatuar me shpejtësi të gjitha aktivitetet e nevojshme lidhur me ngjarjet e sipërpërmendura për tejkalimin dhe përballimin e rreziqeve në zonën e komunave të prekura”, thekson Angellov.

Related Posts