Maqedoni

S’ka më punësime, investime qeveritare dhe komunale dhe ndalesa tjera pas shpalljes së zgjedhjeve

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut bën të ditur se me shpalljen e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare 2024 ndalohet shfrytëzimi i mjeteve buxhetore, punësimet dhe keqpërdorimi i kompetencave dhe obligimeve të organeve shtetërore dhe të pushtetit lokal dhe organeve të tjera shtetërore të themeluara në pajtim me Kushtetutën dhe ligjin, përcjell INA.

Këto janë ndalesat si vijojné:

1. Ndalimi i investimeve të reja dhe pagesave të jashtëzakonshme

– nuk mund të fillojë ndërtimi me fonde nga buxheti ose nga fondet ose fondet publike
ndërmarrjeve publike ose personave të tjerë juridikë që kanë kapital shtetëror për objekte të reja në infrastrukturë, si rrugë, ujësjellës, linja elektrike, kanalizim dhe objekte të tjera ose për objekte për veprimtari sociale – shkolla, kopshte dhe objekte të tjera, përveç nëse për këtë qëllim. paraprakisht janë siguruar mjete nga buxheti, pra bëhet fjalë për zbatimin e një programi të miratuar në bazë të një ligji në vitin aktual;

– nuk është e mundur të bëhen pagesa të pagave, pensioneve, asistencës sociale ose pagesave të tjera dhe kompensimeve materiale nga fondet buxhetore ose nga fondet e fondeve publike që nuk janë pagesa të rregullta mujore, pra të gjitha transfertat dhe pagesat njëvjeçare ose transfertat e njëhershme nga fondet buxhetore ose nga mjetet e fondeve publike;

– nuk mund të fillojë procedurë për punësim të personave të rinj ose procedurë për ndërprerje të marrëdhënies së punës në institucionet shtetërore dhe publike, dhe procedurat e filluara shtyhen.

2. Ndalimi i përdorimit të burimeve të paligjshme dhe anonime të financimit gjatë zgjedhjeve

– partia politike ose kandidati për zgjedhje nuk guxon të mbledhë dhe përdorë fonde në mënyrë të paligjshme ose nga burime anonime.

3. Konstatimi i keqpërdorimit të financimit të partive politike gjatë një fushate zgjedhore

– nuk mund të shfrytëzohet prona në pronësi të: Republikës së Maqedonisë së Veriut ose njësive të vetëqeverisjes lokale ose mjetet buxhetore ose mjetet nga fondet publike, ndërmarrjet publike, institucionet publike ose personat e tjerë juridikë që kanë kapital shtetëror, me punë investuese ose në mënyrë tjetër. për një fushatë zgjedhore ose për të financuar veprimtari të tjera politike.

4. Ryshfeti i votuesve

– ryshfeti gjatë zgjedhjeve dhe votimi, dhënia ose premtimi i një dhurate ose diçka tjetër nuk mund të bëhet dobi për veten ose për një tjetër, për një votues në zgjedhje, për të votuar ose për të mos votuar ose për të votuar për një kandidat të caktuar.

5. Në periudhën prej 20 ditësh para fillimit të fushatës zgjedhore deri në përfundimin e zgjedhjes së Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe zgjedhjes së Qeverisë së Republikës. e Maqedonisë së Veriut në përputhje me rezultatet e zgjedhjeve nuk mund të:

– të organizojë manifestime publike me rastin e fillimit të ndërtimit ose vënies në punë të objekteve me mjete nga Buxheti ose fondet publike, ose me fonde të ndërmarrjeve publike ose të personave të tjerë juridikë që kanë kapital shtetëror në infrastrukturë si rrugë, gypa uji, transmisioni. linjat, kanalizimet, terrenet sportive dhe objektet e tjera ose objektet për aktivitete sociale, shkolla, kopshte dhe objekte të tjera.

– nga dita e marrjes së vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në përfundimin e tyre në përputhje me rezultatet e zgjedhjeve, Ministria e Financave është e obliguar që të gjitha pagesat buxhetore, përveç pagave të rregullta, pensioneve dhe shpenzimeve komunale, t’i publikojë publikisht në faqe interneti në një bazë të dhënash të posaçme për shpenzimet buxhetore në një periudhë zgjedhore dhe

– Dy javë pas shpalljes së zgjedhjeve, Ministria e Financave dorëzon një raport financiar parazgjedhor, i cili do të përfshijë pasqyrën e të gjitha të hyrave dhe shpenzimeve të planifikuara dhe të realizuara nga buxheti sipas zërave në periudhën nga fillimi i vitit fiskal deri në ditën e dorëzimit të raportit, i cili publikohet në ueb faqen e Ministrisë së Financave.

– Ndalohet përdorimi i hapësirave të zyrave, pajisjeve të zyrës dhe automjeteve zyrtare të organeve shtetërore, me përjashtim të personave të cilëve u referohen rregulloret e veçanta për mbrojtjen e personit;

Në afat prej dhjetë ditësh nga dita e marrjes së vendimit për shpalljen e zgjedhjeve, fondet publike, ndërmarrjet publike dhe të gjitha personat e tjerë juridikë që kanë kapital shtetëror janë të detyruar t’i dorëzojnë Komisionit Shtetëror të dhënat për numrin, llojin, numrin e regjistrimit,

– Ndalohet ushtrimi dhe tentativa për të ushtruar presion dhe frikësim ndaj zgjedhësve ose anëtarëve të familjeve të tyre ose personave të afërt me ta.

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit do të monitorojë të gjithë procesin zgjedhor dhe në rastet e dyshimeve për shkelje të ligjeve do të marrë masa për konstatimin e dyshimeve të tilla, do të njoftojë organet kompetente dhe do të kërkojë që të ndërmerren veprime në kuadër të veprimin e tyre kompetent.

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në funksion të monitorimit dhe kontrollit të ligjshmërisë së financimit të fushatës zgjedhore dhe të gjithë procesit zgjedhor do të arrijë bashkëpunim të drejtpërdrejtë me median, shoqatat e qytetarëve dhe qytetarët dhe për këtë qëllim inkurajon mbarë opinionin publik të raportojë menjëherë rastet e veçanta të shkeljes së ndalimeve të përcaktuara në Ligjin për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktin e Interesit dhe në Kodin Zgjedhor.(INA)

Related Posts